Listen online

Pick your favorite player, on the bottom of the Dizgo Radio website you can find the online webplayer which should work on most devices.

Best quality streams:

   

Web players:

 

Low data usage:

   

DizgoRadio.fm draait onder de uitdrukkelijke voorwaarden van Radionomy. Middels een Europese overeenkomst met Sabam verzorgt Radionomy de afdracht van auteurs- en naburige rechten.